Hợp đồng tín dụng tiếng Anh là gì?

0
465
- Advertisement -

Hợp đồng tín dụng tiếng Anh là gì?

Định nghĩa

Hợp đồng tín dụng (tiếng Anh: facility agreement) là những hợp đồng cho vay tài sản được thoả thuận giữa tổ chức tín dụng với khách hàng.

  • Phiên âm: /fəˈsɪl.ə.ti əˈɡriː.mənt/.

Hợp đồng tín dụng là văn bản thoả thuận giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với khách hàng (bên vay) nhằm xác định quyền và nghĩa vụ giữa các bên theo quy định của pháp luật. Hợp đồng tín dụng được sử dụng chủ yếu trong ngân hàng.

Từ vựng liên quan đến hợp đồng tín dụng

  • Account party /əˈkaʊnt ˈpɑː.ti/: Bên mở thư bảo lãnh tín dụng.
  • Applicant /ˈæp.lɪ.kənt/: Người yêu cầu mở thư tín dụng.
  • Beneficiary /ˌben.əˈfɪʃ.ər.i/: Người thụ hưởng.
  • Agency office /ˈeɪ.dʒən.si ˈɒf.ɪs/: Văn phòng đại diện.
  • Agricultural loan /ˌæɡ.rɪˈkʌl.tʃər.əl ləʊn/: Khoản vay nông nghiệp.
  • Null and void /nʌl ənd vɔɪd/: Không có giá trị pháp lý.
  • Take effect /teɪk ɪˈfekt/: Có hiệu lực.
  • Transaction /trænˈzæk.ʃən/: thương vụ, giao dịch.
  • Single property /ˈsɪŋ.ɡəl ˈprɒp.ə.ti/: Tài sản riêng biệt.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

- Advertisement -

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

- Advertisement -
CÔNG TY TNHH VISA ĐẸP
Bạn Cần Tư Vấn Gia Hạn Visa, Xin Miễn Thị Thực, Xin Cấp Visa Việt Nam Toàn Quốc 

GỌI NGAY: 089.999.74.19

Bạn Cần Tư Vấn Thẻ Tạm Trú Thăm Thân, Lao động, Đầu Tư Toàn Quốc 

GỌI NGAY: 089.999.74.19

Bạn Cần Tư Vấn Giấy Phép Lao Động Toàn Quốc 

GỌI NGAY: 089.999.74.19

Bạn Cần Tư Vấn Tour Đoàn Hội, Doanh Nghiệp, Team Building  

GỌI NGAY: 089.999.74.19

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here